REGULAMIN II FESTYNU SIATKARSKIEGO
"SYN, TATO, LATO"

ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI DNIA OJCA

I. Organizator: 

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Norwidziaka Exact Systems Norwid Częstochowa.

 II. Cel festynu: 

 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną i znajomymi 
 • Propagowanie dyscypliny piłki siatkowej, w tym siatkówki plażowej. 
 • Integrowanie rodziców ze środowiskiem Klubu Sportowego Norwid Częstochowa 
 • Rozwój ruchowy i intelektualny dzieci i młodzieży  
 • Propagowanie zasad „fair play” w rywalizacji sportowej  

 

III. Termin oraz miejsce Festynu: 

Festyn odbywać się będzie 25.06.2022r. od godziny 9.00 na piaszczystych boiskach przy Galerii Jurajskiej. Turniej Dwójek rozpoczyna się o godzinie 10.00. 

IV. Uczestnictwo: 

 • Festyn Siatkarski ,, Syn, Tato, Lato’’ dedykowany jest mieszkańcom Częstochowy i okolic  
 • Uczestnictwo w Festynie jest bezpłatne 
 • Turniej Dwójek zorganizowany w ramach Festynu  Siatkarskiego z okazji Dnia Ojca ukierunkowany jest na uczestnictwo dwójek Syn-Tata/Opiekun Prawny 

 

V. Zapisy: 

Zgłoszenia drużyn dwuosobowych do Turnieju Dwójek odbywającego się w ramach Festynu Siatkarskiego należy dokonać w terminie do 23.06 na adres mailowy akademia@ksnorwidczestochowa.pl lub w dniu Turnieju do godziny 9.00 w biurze Turnieju zlokalizowanym przy piaszczystych boiskach na terenie Galerii Jurajskiej. 

W zgłoszeniu należy podać imiona oraz nazwiska uczestników, numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego oraz nazwę kategorii w której będzie startowała para ( do lat 15 lub open). 

VI. Nagrody: 

Dla uczestników Turnieju przewidziano gadżety klubowe oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych dwójek.  

 VII. System rozgrywek: 

 • Turniej siatkówki plażowej rozegrany zostanie na powszechnie obowiązującymi przepisami piłki halowej
 • Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie
 • Mecz składa się z 1 seta rozgrywanego do 15 punktów wraz z przewagami
 • Harmonogram rozgrywek Turnieju Dwójek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i będzie podany do wiadomości po zakończeniu zgłoszeń

 

 VIII. Postanowienia końcowe: 

 • Uczestnicy  Festynu Siatkarskiego ( w tym Turnieju Dwójek) zobowiązani są do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania powyższego regulaminu oraz regulaminu obiektu sportowego na terenie którego będzie odbywało się wydarzenie. 
 • Festyn Siatkarski odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 • Akceptując regulamin każdy opiekun wyraża zgodę w imieniu swoim oraz w imieniu swojego niepełnoletniego syna/podopiecznego, aby zdjęcia, nagrania oraz wywiady z jego osobą/dzieckiem/podopiecznym, a także wyniki z ich danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów. 
 • Każdy uczestnik biorący udział w Turnieju Dwójek wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu oraz podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002 r.Nr 101,poz.926 ze zm.).  
 • Osoby niepełnoletnie biorące udział w Turnieju Dwójek muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez Organizatora. 
 • W Turnieju Dwójek mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni za pośrednictwem kanałów wyznaczonych przez Organizatora.  
 • Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w czasie Turnieju Dwójek. 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 • Organizator Festynu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym.  
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turniej Dwójek w przypadku, gdy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu wydarzenia stwierdzi brak możliwości rozegrania turnieju. 
 • W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje Organizator. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  

 

©2019. EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.